Gebruikersvoorwaarden

Dit document is een overeenkomst tussen u als gebruiker van de PHPhulp website en de redactie van PHPhulp, waaronder administrators worden verstaan.

Rechten en plichten van gebruikers

 1. Als u een bijdrage wilt plaatsen op de PHPhulp website, dient u een account aan te maken. Niet-geregistreerde gebruikers kunnen wel als lezer gebruik maken van de website maar mogen en kunnen daarop geen bijdragen plaatsen.
 2. Door uw gebruik van de PHPhulp website, hetzij als geregistreerde gebruiker, hetzij als niet-geregistreerde lezer, geeft u aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze gebruikersvoorwaarden.
 3. U mag de PHPhulp website alleen gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Wel staat de website open voor reacties van ondernemingen naar aanleiding van een rechtstreeks tot die onderneming gerichte en op de website geplaatste mededeling.
 4. Bijdragen van gebruikers worden voorafgaand aan plaatsing niet door de redactie gelezen of goedgekeurd. Een bijdrage geeft uitsluitend de mening weer van de gebruiker die de mening plaatste. Deze mening is niet noodzakelijkerwijs die van de redactie.

Accounts

 1. Het is niet toegestaan om onder twee accounts actief te zijn. Het gebruik van een "valse" identiteit is niet toegestaan.
 2. Het account van een geregistreerde gebruiker die zich niet aan de gebruikersvoorwaarden houdt kan door de redactie worden gesloten.
 3. Aanstootgevende gebruikersnamen, iconen, voetregels of forum-handtekeningen worden geweerd.
 4. Om te voorkomen dat onbevoegden zich toegang verschaffen tot de PHPhulp website wordt een gebruiker die zich registreert per e-mail een activatie URL adres gestuurd.
 5. Als gebruiker dient u uw persoonlijke wachtwoord zorgvuldig te bewaren en volstrekt geheim te houden. U garandeert de redactie dat uw wachtwoord niet door onbevoegden wordt gebruikt en bent zelf aansprakelijk voor de gevolgen van eventueel onbevoegd gebruik, misbruik of onjuist gebruik van het persoonlijke wachtwoord. De redactie is niet aansprakelijk voor enigerlei schade voortvloeiend uit het toekennen en per e-mail verzenden van persoonlijke wachtwoorden, en uit welk gebruik daarvan ook.
 6. Indien u vermoedt dat uw persoonlijke wachtwoord bij een onbevoegde derde bekend is of kan zijn, dient u de redactie daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen en via de link 'wachtwoord vergeten?' onder de inlogbox een nieuw wachtwoord aan te vragen. Het oude wachtwoord is dan niet meer bruikbaar voor uw account nadat u uw verzoek tot het instellen van een nieuw wachtwoord geactiveerd hebt.

De PHPhulp website

 1. De PHPhulp website is bedoeld voor webdesign hulp in de brede zin.
 2. De PHPhulp website biedt middels fora plaats aan de gebruikers om discussies aan te gaan of op te starten over allerlei zaken die webdesigners aangaan.
 3. Forumonderwerpen of bijdragen die slechts weinig te maken hebben met webdesign, kunnen geplaatst worden in het forum 'Koffiehoek'. Het plaatsen van totale onzin wordt ook hier niet toegestaan.
 4. Agressieve, onwettelijke, bedreigende, lasterlijke, vulgaire, obscene, racistische, misleidende of anderszins ongepaste of irrelevante bijdragen, naar interpretatie van de redactie, zijn niet toegestaan.
 5. Gebruikers mogen geen door auteurs-, portret- of andere rechten beschermde artikelen of scripts plaatsen, tenzij deze zelf de eigenaar is van het respectievelijke recht van het betreffende artikel of script. Citaten conform het citaatrecht (art.15a van de Auteurswet) zijn wel toegestaan.
 6. Bijdragen mogen maar één (1) keer worden geplaatst door gebruikers.
 7. Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals e-mailadressen en/of telefoonnummers) is niet toegestaan.
 8. Teksten, advertenties en links van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 9. Woorden dan wel zinnen onnodig in hoofdletters plaatsen ("schreeuwen") is niet toegestaan, evenals het naar inzicht van de redactie overdreven gebruik van vet, cursief, onderstrepen en smileys.
 10. Irrelevante bijdragen die niet over het hoofdonderwerp gaan ('off topic' bijdragen) kunnen naar inzicht van de redactie worden verwijderd.
 11. De redactie behoudt zich het recht voor om bijdragen te redigeren of te verwijderen die (vermoedelijk) in strijd zijn met de letter of de geest van deze gebruikersvoorwaarden of om welke reden dan ook.
 12. PHP tutorials, PHP scripts en PHP boeken kunnen na zeven (7) dagen niet meer door de gene die de content geplaatst heeft gewijzigd worden. Forum berichten en reacties op content niet meer na twee (2) dagen.
 13. De redactie kan een forumonderwerp naar eigen inzicht sluiten. Indien een bepaald onderwerp door de redactie wordt gesloten, kan hier niet meer op worden gereageerd door gebruikers. Het is niet toegestaan om een nieuw topic aan te maken met dezelfde content als het topic wat gesloten is.
 14. Een lid geeft PHPhulp het publicatierecht op de door het lid geplaatste informatie op het forum. Het publicatierecht beperkt zich uitsluitend tot PHPhulp.
 15. Het is een lid toegestaan om slechts één account in gebruik te hebben. Indien het e-mailadres van een account is verlopen, dan kan er contact gelegd worden met de redactie om dit aan te passen.
 16. Een account is persoonsgebonden en mag enkel gebruikt worden door de eigenaar van het e-mailadres waarmee het account is geregistreerd.
 17. Een lid is te allen tijde gerechtigd om zijn/haar account op te zeggen. De persoonsgebonden gegevens van het desbetreffende account zullen worden verwijderd. Geplaatste berichten kunnen niet worden verwijderd, aangezien zij integraal deel uitmaken van de discussies. Het zelf structureel verwijderen van eigen berichten verpest een discussie en wordt dan ook bestraft met een onmiddellijke blokkering. In overleg is verwijdering van bepaalde berichten wel mogelijk.

Aansprakelijkheid en toepasselijk recht

 1. De redactie is niet aansprakelijk voor de gevolgen, juridisch of in andere zin, van de activiteiten van gebruikers op de PHPhulp website, noch in Nederland, noch daarbuiten. De gebruiker blijft als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van zijn/haar bericht(en).
 2. De redactie sluit verder alle aansprakelijkheid uit voor rechtstreeks of indirect geleden schade door gebruikers of derden, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik of de inhoud van de PHPhulp website dan wel de (tijdelijke) onmogelijkheid om de PHPhulp website te gebruiken en/of te raadplegen.
 3. De PHPhulp website wordt beheerd door Stukje Design. Alle eventuele juridische geschillen die ontstaan naar aanleiding van de PHPhulp website vallen onder het Nederlandse recht en zullen -zo nodig- ter beoordeling worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leeuwarden.
 4. Alle activiteiten die strafbaar en/of onrechtmatig zijn onder het Nederlandse recht, worden beschouwd als een overtreding van deze gebruikersvoorwaarden. Dat kan echter ook gelden voor activiteiten die strafbaar en/of onrechtmatig zijn onder wettelijke bepalingen buiten Nederland, bijvoorbeeld in het land waar u of degene tot wie een mededeling is gericht woont of verblijft.
 5. Door gebruik van de PHPhulp website aanvaardt u de verplichting tot schadeloosstelling van Stukje Design in geval Stukje Design (al dan niet in rechte) aansprakelijk wordt gehouden voor door derden geleden schade, en/of in geval Stukje Design daardoor kosten maakt dan wel anderszins rechtstreeks of indirect schade lijdt, in welke vorm dan ook, ten gevolge van enige overtreding door u van deze gebruikersvoorwaarden.

PHP vacatures

 1. Alle op PHPhulp getoonde vacatures, te vinden op http://www.phphulp.nl/php/vacatures/, zijn afkomstig van Bonque The IT Jobsite.
 2. Sollicitaties en vacatures die via de website van PHPhulp worden toegevoegd, worden afgehandeld door Bonque The IT Jobsite.
 3. Inschrijvingen voor periodieke mailingen worden ook door Bonque The IT Jobsite behandeld, waar de geregistreerde gebruiker ten alle tijden gerechtigd is zijn of haar aanmelding te annuleren.

Diversen

 1. Het IP adres van uw internet verbinding wordt bij ieder bericht opgeslagen om het beheer van de website te vereenvoudigen. Verder bewaart uw browser cookies op uw computer. Deze cookies bevatten geen gebruikersinformatie die in het profiel opgegeven wordt. Door deze gebruikersvoorwaarden te accepteren stemt u er in toe dat bovenstaande gegevens bijgehouden worden. Deze informatie zal niet bekend worden gemaakt aan derden zonder uw toestemming. PHPhulp is niet aansprakelijk voor hack-pogingen die het gevolg zijn van het eventueel bekend worden van deze informatie.
 2. Indien u zich niet houdt aan deze gebruikersvoorwaarden, dan wordt u per e-mail gewaarschuwd. Deze waarschuwing kan betekenen dat u tijdelijk niet mag deelnemen aan de discussies op de PHPhulp website. Als u na deze waarschuwing de gebruikersvoorwaarden opnieuw schendt, wordt uw account voor langere of onbeperkte tijd geblokkeerd. Wij kunnen niet garanderen dat huisgenoten, schoolgenoten of mensen in een andere gelegenheid welke éé IP adres deelt na een blokkering van een overtreder nog toegang hebben tot de site.
 3. Heeft u een bijdrage opgemerkt die niet aan de gebruikersvoorwaarden voldoet, meld dit dan aan de redactie door de knop 'melding maken', het contactformulier (categorie misbruik/spam) of een mailtje aan de redactie. Hierdoor blijft de site voor iedereen een prettige plaats om met webdesign bezig te zijn.
 4. Content welke geplaatst zijn en worden geplaatst, vallen onder de GNU licensie.
 5. Indien zich tussen een situatie voordoet die niet in deze gebruikersvoorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze gebruikersvoorwaarden.
 6. PHPhulp behoudt zich het recht voor om deze gebruikersvoorwaarden op elk moment te kunnen wijzigen naar eigen inzicht.

 
 

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.